Alg. Voorwaarden - Jouw nagels, mijn zorg.
Ga naar de inhoud

Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Nailsdo en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Nailsdo persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Nailsdo de helft van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstudio Nailsdo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nagelstudio Nailsdo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Inspanningen nagelstudio:

Nagelstudio Nailsdo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Nailsdo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling:
Nagelstudio Nailsdo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusieve BTW. Nagelstudio Nailsdo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

Personeel in de studio:
Nagelstudio Nailsdo heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Nagelstudio Nailsdo dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Nagelstudio Nailsdo medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Nagelstudio Nailsdo.

Persoonsgegevens & privacy:
De cliënt voorziet Nagelstudio Nailsdo tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Nailsdo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelstudio Nailsdo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Nailsdo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding:
Nagelstudio Nailsdo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Nailsdo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid:
Nagelstudio Nailsdo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. Tevens is Nagelstudio Nailsdo niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

Garantie:
Nagelstudio Nailsdo geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen (opvulbehandelingen, lakken, kleurlak, manicure, verstevigingen e.d.) wordt geen garantie gegeven. Deze garantie op een nieuwe set kunstnagels vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.

  • De kunstnagels van de cliënt ondanks een negatief advies van Nagelstudio Nailsdo te lang zijn

       (maximaal 1/3 tip, 2/3 nagelbed).

  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.

  • De cliënt andere producten dan de door Nagelstudio Nailsdo geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud

       van de kunstnagels.

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder en op

       www.nailsdo.nl niet heeft opgevolgd

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing bij leeftijd onder de
18 jaar. Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

Beschadiging & diefstal:
Nagelstudio Nailsdo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Nailsdo meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten:
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Nailsdo en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Nailsdo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio Nailsdo en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Nailart:
Indien Nagelstudio Nailsdo een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Nagelstudio Nailsdo. Indien de cliënt het aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Nailsdo. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag:
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Nailsdo het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht:
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Nailsdo en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Terug naar de inhoud